KALENDARIUM FESTIWALOWE
strona główna
poniedziałek 23.06
wtorek 24.06
środa 25.06
czwartek 26.06
piątek 27.06
sobota 28.06
niedziela 29.06
 
Kurs Muzyki Dawnej
w ramach XXV SFMD

 

 

 


KONCERT INAUGURACYJNY

Poniedziałek, 23.06 - Kościół św. Elżbiety w Starym Sączu
- godz. 19.30

Klaudia Romek – sopran
Agnieszka Monasterska – alt
Marek Krzywoń – tenor
Jacek Ozimkowski – bas
Madrygaliści Capellae Cracoviensis
ORKIESTRA CAPELLA CRACOVIENSIS
STANISŁAW GAŁOŃSKI – dyrygent

Georg Friedrich Haendel (1685-1759), MESJASZ HWV 56
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III

KLAUDIA ROMEK - sopran. Ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu solowego prof. Ireny Torbus. Po ukończeniu studiów rozpoczęła w 1988 r. pracę w Zespole Madry­galistów Capelli Cracoviensis. Z zespołem tym odbyła wiele tournée po krajach Europy oraz po USA i Japonii. Brała również udział w festiwalach muzycznych, ta­kich jak: Wratislavia Cantans, Muzyka w Starym Krakowie, Starosądecki Festiwal Muzy­ki Dawnej, Festiwal Teleman­na w Magdeburgu czy Dresd­ner Festspiele. Dokonała także nagrań płytowych i radiowych. Poza pracą w Zespole Madry­galistów prowadzi indywidu­alną działalność koncertową, dając recitale złożone z arii i pieśni, a także jest pedago­giem Akademii Muzycznej w Krakowie.

AGNIESZKA MONASTERSKA - mezzosopran. Ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Barbary Walczyńskiej. Brała udział w licznych festiwa­lach w kraju i za granicą, wykonując partie oratoryjne (Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Dni Muzyki Organowej, Oregon Bach Festival, Europäisches Musikfest Stuttgart, Seoul International Music Festival, Muzyka w Starym Krakowie). Dokonała szeregu nagrań archiwalnych z Orkiestrą i Chórem Polskiego Radia i TV w Krakowie. Od wielu lat jest członkiem zespołu Capella Cracoviensis. Jest równocześnie pedagogiem śpiewu w Akademii Muzycznej w Krakowie.

MAREK KRZYWOŃ - ­tenor. Studiował w latach 1974-1981 na Wydziale Wokalnym Akademii Mu­zycznej w Krakowie w kla­sie śpiewu solowego prof. Adama Szybowskiego. Od roku 1980 związany jest na stałe z zespołem Capella Cracoviensis. Specjalizuje się w wykonywaniu muzyki oratoryjno-kantatowej. Jest wykonawcą licznych partii solowych w kraju i za granicą, między innymi we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Ka­nadzie, USA i Japonii. Brał udział w wielu festiwa­lach muzycznych (Festiwal Händlowski w Halle, Festiwal Telemanna w Magdeburgu, Dresdner Fest­spiele, Wratislavia Cantans, Muzyka w Starym Kra­kowie i in.).Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych oraz muzyki do teatru i filmu. Płyta z mu­zyką Dariusa Milhauda, w której nagraniu brał udział, otrzymała dwie prestiżowe nagrody: Grand Prix du Disque oraz Diapason d'Or. W swojej wieloletniej pracy artystycznej współpra­cował z wieloma dyrygentami, takimi jak: Stani­sław Gałoński, Jerzy Katlewicz, Stanisław Krawczyński, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Andrzej Straszyński, Antoni Wit, Karl Anton Ricken­bacher, Philippe Herrewege, a ostatnio brał udział w estradowym wykonaniu opery Henry Purcella The Fairy Queen pod dyrekcją Paula Esswooda.

JACEK OZIMKOWSKI - bas. Ukończył w 1995 roku z wyróżnieniem studia wokalne pod kierunkiem prof. Wojciecha Jana Śmie­tany w Akademii Muzycznej w Krakowie, a następnie roz­począł tamże pracę jako jego asystent. W 1995 roku wy­grał europejski konkurs na stypendium firmy Yamaha. W tym samym roku uzyskał dyplom Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osią­gnięcia wokalne. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Koncertuje w kraju i za granicą. W latach 1997­-1999 był asystentem profesora R. Karczykowskiego, a obecnie po­zostaje asystentem przy Katedrze Wokalistyki Akademii Muzycz­nej w Krakowie pod kierunkiem prof. W. J. Śmietany. Prowadzi własną klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Niezależnie od koncertów w Polsce występował w Szwajcarii, Niem­czech, Francji, Belgii, Szwecji, Norwegii i USA.

Stanisław Gałoński otrzymał dyplom dyrygenta w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, po studiach u wybitnych polskich dyrygentów Witolda Krzemieńskiego i Bohdana Wodiczki. Równolegle studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w wieku 12 lat pracował jako organista i prowadził chór kościelny. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Filharmonii, a następnie w Operze Krakowskiej. Jest prekursorem w dziedzinie wykonawstwa dawnej muzyki w Polsce. W 1960 roku zorganizował przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pierwszą profesjonalną orkiestrę dawnych instrumentów i zespół madrygalistów pod nazwą Capella Bydgostiensis. W 1970 roku przeniósł tę ideę do Krakowa, zakładając zespół Capella Cracoviensis. Z czasem rozszerzył jej profil artystyczny o muzykę wszystkich epok, stawiając ją w rzędzie najlepszych zespołów kameralnych. W ramach Capelli Cracoviensis powołał zespół Rorantystów, nawiązujący do tradycji Kapeli Roranckiej, ufundowanej przez króla Zygmunta Starego w 1540 roku, działającej przez ponad 300 lat w katedrze królewskiej na Wawelu.

Stanisław Gałoński jest animatorem życia muzycznego. Stworzył i przez 15 lat prowadził Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Od 25 lat jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu “Muzyka w Starym Krakowie”, którego jest założycielem.

Ma w swym życiorysie również działalność pedagogiczną. Jako nauczyciel Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie zorganizował pierwszą wzorową szkolną orkiestrę symfoniczną w Polsce. Był też wykładowcą Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Jest autorem wielu opracowań i instrumentacji, m.in. opery Orfeo Monteverdiego w obsadzie dawnych instrumentów, według wskazówek kompozytora. Obok muzyki innych epok, zajmuje się muzyką współczesną, lansując szczególnie polskich kompozytorów. Wielu z nich dedykowało mu swoje utwory. Stanisław Gałoński koncertował w większości krajów Europy (również w Watykanie, dla Ojca św. Jana Pawła II i Kurii Rzymskiej), wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Korei. Dokonał wielu nagrań radiowych, płytowych, filmowych i telewizyjnych. Jest założycielem Fundacji Capella Cracoviensis, której celem jest budowa sali koncertowej w Krakowie.

CAPELLA CRACOVIENSIS została założona w roku 1970 przez Stanisława Gałońskiego. W jej skład wchodzą kameraliści-soliści. Zespół składa się z orkiestry kameralnej, zespołu madrygalistów, męskiego zespołu wokalnego (rorantystów) oraz samodzielnej grupy dętej. Całość tworzy zespół oratoryjno-kantatowy. Repertuar zespołu rozciąga się od muzyki średniowiecznej do współczesnej. Aby wykonać muzykę dawną w jej autentycznym brzmieniu, muzycy używają instrumentów właściwych dla danej epoki. Poczesne miejsce w repertuarze Capellae Cracoviensis zajmuje muzyka polska, a zwłaszcza krakowska dawna i współczesna. Domeną zespołu jest barokowa i klasyczna muzyka oratoryjna wykonywana w obsadzie z epoki. W repertuarze znajdują się takie pozycje, jak: Mesjasz G.F. Händla, Pasje, Msza h-moll, Weihnachtsoratorium J.S. Bacha, Msze i Requiem W.A. Mozarta i in. Niektóre z tych pozycji zostały nagrane na CD (J.S. Bach – Wielka Msza h-moll, W.A. Mozart – Msza koronacyjna). W 1992 r. Capella Cracoviensis otrzymała dwie prestiżowe nagrody za nagranie utworów Dariusa Milhauda (6 Symfonii kameralnych i Trois Operas Minutes) – Diapason d’Or i Grand Prix du Disque de l’Academie Charles Cros. Z okazji przyznania Krakowowi w roku 2000 tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Capellae Cracoviensis powierzono nagranie płyt z dawną i współczesną muzyką kompozytorów krakowskich. Capella Cracoviensis koncertowała w większości krajów Europy (łącznie z Watykanem, gdzie dała specjalny koncert dla Papieża Jana Pawła II) oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Płd. i na Tajwanie. W 1993 r. zaprezentowała publiczności amerykańskiej operę Wesele Figara W.A. Mozarta. Capella Cracoviensis gości na swojej estradzie wybitnych muzyków z całego świata. Z niektórymi ściśle współpracuje. Od 1975 roku Capella organizuje doroczny międzynarodowy festiwal “Muzyka w Starym Krakowie”.


strona główna
*