Stary Sącz między Kolonią a Lwowem
Rozmowa ze STANISŁAWEM WELANYKIEM, dyrektorem XXX Festiwalu Muzyki Dawnej

- W roku 1975 dyrektor "Capelli Cracoviensis" Stanisław Gałoński zorganizował pierwszy festiwal. Dziś rozpoczyna się jubileuszowe spotkanie z muzykę dawną. Warto sięgać pamięcią aż trzy dekady wstecz? >> więcej

Ponad trzydzieści lat temu w Starym Sączu debiutował Festiwal Muzyki Dawnej, na świecie pogłębiało się zaintereso-
wanie muzyką średniowiecza i renesansu, wykonywaną w sposób zbliżony do autentycznego. Prowadzono naukowe badania, poszukiwano źródeł, drzemiących na półkach archiwów, analizowano ikonografię i dawne traktaty. Pojawiały się pierwsze kopie dawnych instrumentów (...)
. >>więcej

Od 1975 roku. kiedy to po raz pierwszy zorganizowano w Starym Sączu koncerty z muzyką dawną, później rozwinięte w okazały Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, dorosło i weszło w wiek średni jedno pokolenie. Dojrzało także duże, zafascynowane bogatą tradycją i spuścizną dawnej muzyki środowisko muzyków i muzykologów, którzy tworzyli praktyczną wizję jej odtworzenia. >więcej

 

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej to impreza o zasięgu międzynarodowym, nawiązująca do średniowiecznych tradycji muzycznych starosądeckiego klasztoru Klarysek, w którego zbiorach odkryto średniowieczne rękopisy muzyczne, w tym słynny konduktus "Omnia Beneficia", a także najstarszy w Polsce klawikord z XVII wieku.
W tym roku Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej obchodzi jubileusz trzydziestolecia. Festiwal ten zawsze czynił i czyni nadal niewielkie, historyczne miasto ważnym ośrodkiem kultury muzycznej, przyczyniając się do jego promocji. Dzięki festiwalowi, nazwa miasta jest znana w wielu miejscach świata, o czym świadczyć mogą choćby propozycje koncertowe, przychodzące na adres organizatorów nie tylko z Europy.

W tegorocznej edycji Festiwalu mocno akcentujemy rozwijane od ponad 10 lat - związki artystyczne i kulturowe ze środowiskami lwowskimi. Ma to wymiar historyczny i kulturowy, ale także bardzo ważny i pozytywny aspekt współczesny; od lat Festiwal Starosądecki jest miejscem, gdzie, obok innych celów artystycznych, realizuje się jeden z najważniejszych celów polityki wschodniej Rządu RP i polityki kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To tutaj nawiązują się bliskie kontakty kulturalne i osobiste z ukraińskimi środowiskami kulturalnymi; tutaj miały miejsce prawykonania utworów stypendystów programu Gaude Polonia. Projekty polsko ukraińskie, których premierowe realizacje dokonywały się tutaj były wielokrotnie powtarzane w innych miastach Polski i Ukrainy (Festiwal KONTRASTY, Filharmonia Lwowska). Festiwal wspierał podobne inicjatywy na Ukrainie, przyczyniając się do powstania podobnej, bardzo ważnej dla kultury Lwowa imprezy (Lwowskiego Festiwalu Dawnej Muzyki, który w roku 2008 będzie obchodził swoje 10-lecie).

W tym roku także zamierzamy zrealizować kilka podobnych projektów, w tym rozszerzenie współpracy o środowiska polskiego Lwowa; jest to ważne także ze względu na obecność w tej części Małopolski, przede wszystkim w Nowym Sączu silnych środowisk, kultywujących kulturę dawnego Lwowa.

Tegoroczną nowością będzie możliwość bezpośredniego spotkania z wykonawcami w ramach warsztatów wykonawczych odbywających się po każdym koncercie.

Festiwal odbywa się dzięki dotacji Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Mariana Cyconia.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Operacyjny Promocja Twórczości oraz Województwa Małopolskiego Mecenat Małopolski, Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza. Sponsorzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu, MS-Ubezpieczenia Stary Sącz, UNIQA - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wydział Kultury i Turystyki Województwa Lwowskiego
Partnerzy: Muzeum Narodowe w Krakowie -
Pałac Biskupa Erazma Ciołka - Filharmonia Lwowska
Patron prasowy:
Dyrektor artystyczny festiwalu: Stanisław Welanyk e-mail:swel@poczta.onet.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu - dyrektor Matylda Cieślicka

Biuro: 33-340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./faks 184461641, e-mail: mgok@stary.sacz.pl
Redakcja: R. Kumor, fotografie: J. Jasińska, wykonanie strony: P. Majewski

 

(...) Termin muzyka dawna jest pojęciem mylącym. Taki gatunek po prostu nie istnieje. Nie ma muzyki dawnej. Nie ma muzyki, która powstawałaby jako dawna. Jest tylko muzyka współczesna. Muzyka współczesna epok, które odeszły.

 

(...) Festiwal zapewnia naszemu staremu, szacownemu miastu ciągłość tradycji, najlepiej widoczną w wielowiekowych murach klasztoru Klarysek, gdzie muzyka była obecna od zawsze...


Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Starosądeckim Festiwalem organizowało trzy koncerty muzyki średniowiecznej.
>>
więcej
*

OMNIA BENEFICIA
/manuskrypt/

Hejnał festiwalu poprzedzający każdy koncert, zrekonstruowany 4-głosowy konduktus (pocz. XIV w.) z biblioteki klasztoru Klarysek, jak wskazują wszelkie okoliczności w Starym Sączu napisany, uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej.

*